کاشی های لعاب دار با لعاب جلا داده شده (چینی) - 1200 x 1200 میلی متر - براق - آزول آلکونته

کاشی های GVT / PGVT - 1200 x 1200 میلی متر - براق - آزول آلکونته