کاشی های لعاب دار با لعاب جلا داده شده (چینی) - 300 x 600 میلی متر - براق - استونکس اونیکس

کاشی های GVT / PGVT - 300 x 600 میلی متر - براق - استونکس اونیکس