ပွတ် glaze vitrified (ကြွေ) ကြွေပြားများ - 1200 x 1200 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - AZHOL alcte

GVT / PGVT ကြွေပြားများ - 1200 x 1200 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - AZHOL Alcte

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ :