ပွတ် glaze vitrified (ကြွေ) ကြွေပြားများ - 800 x 800 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - Armani Bronze

GVT / PGVT ကြွေပြားများ - 800 x 800 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - Armani Bronze

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ :