Gạch được tráng men (sứ) được đánh bóng - 1200 x 1200 mm - Bóng - Azul Alconte