Gạch được tráng men (sứ) được đánh bóng - 300 x 600 mm - Bóng - Stonex Onyx